当前位置: 首页 > >

2017新苏教版一年级语文下册看拼音写汉字第五单元

发布时间:

班级_________

姓名___________

日期_________

2017 新苏教版一年级语文下册看拼音写汉字 第五单元
xīng xīng nǎi nɑi yé ye dīng dīng diàn shànshēngwǎn

qún zhòng

huáng tǔ

biàn chéng

jīndān sī

sēn lín

qīng jié

qǐng zuò

qíng tiān

shì qing

yǎn jing

fēi lái

wén

zi

tiě dīng

tóng líng

níng ning

xià pǎo

dīng dōng

liàng jīng jīng

běi dǒu xīng

xiǎo gǒu

yíng huǒ chóngtiáo xīn

qiān niú

yóu

qiǎn rù

shēnjī yuè

lěi

wēn gù

zhī

xīn

xún xù jiàn jìn

温故循序渐
友情链接: